Raietööline, tase 2

Raietööline, tase 2 kutse taotlemine


Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

 

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi. Ettevõtte soovil võib 12 osaleja olemasolu korral teha eksam ka vene keelsena.

 

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad ja registreerimine:

  • NB! Jaanuaris-veebruaris 2024 me kutseeksameid ei korralda, järgmised toimuvad märtsis 2024. Täpsem info aasta alguses.

 

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 131,76  € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 56.40 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad SIIN.
 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: RT 2, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile:

Luua Metsanduskool

Luua küla

Jõgeva vald

Jõgeva maakond

49203

 

Eeltingimused:

a) vähemalt ühe aasta pikkune kett- ja võsasaega töötamise kogemus või läbitud erialane koolitus mahuga vähemalt 40 tundi või läbitud vähemalt raietöölise 3. taseme õppekava,

b) tõendatud esmaabikompetentsid (Esmaabitunnistus või Eestis väljaantud kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist) või

c) raietööline I kutsetunnistuse omanikud, kes saavad taotleda Raietööline tase 3 kutsetunnistust (sooritades selleks testi ja praktilised ülesanded v.a. praktilise langetuse)

 

Dokumendid:

  1. Üks kolmest: a) koolituse läbimist tõendav dokument b) vähemalt üheaastase kett-või võsasaega töötamise töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud raietöölise kutsetunnistus(t)e koopia(d).
  2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  4. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
  5. Esmaabitunnistus või kehtiva juhiloa koopia, mis tõendab esmaabikoolituse läbimist.

 

Korduseksam

Eksami tulemused kehtivad üks aasta, seega korduseksamit on võimalik sooritada ühe aasta jooksul, kuid mitte varem kui 14 päeva pärast põhieksamit.

Ühe eksamiosa ebaõnnestumise korral on võimalik sooritada järeleksam osaliselt. Järeleksam sooritatakse vastavalt sellele, milline osa ebaõnnestus (eneseanalüüs/praktikaaruanne, teoreetiline test, praktiline langetus, praktiline ülesanne). Kahe või enama eksamiosa ebaõnnestumise korral tuleb sooritada uuesti terve eksam.

Korduseksamile tulles tuleb ennast uuesti eksamile registreerida ning saata maksekorraldus (korduseksami hinnad). Teisi dokumente (juhul, kui neid pole vahepeal uuendatud) esitada ei ole vaja.

 

 

Mida peab eksamil oskama?

Raietööline, tase 2 hindamisstandardis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.

 

Kas välismaal ka kehtib?

Selle peate järele uurima välismaa tööandja käest. Meie antav kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.