Koolitustoetused ja maksuvabastused

Soovitame Teil uurida järgnevaid koolitustoetusi ja maksuvabastusi, vähendamaks väljaminekuid kursustel osalemisel.

 

1. Eesti Maksu- ja Tolliameti maksuvabastus koolituskuludelt;

2. Töötukassa hüvitatavad koolitustasud;

3. Koolituskulude hüvitamine tööandja poolt.

 

 

1. Eesti Maksu- ja Tolliamet ja koolituskulude mahaarvamine maksustatavast tulust

Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Koolituskulu saab tulust maha arvata ainult juhul, kui see on makstud õppimise eest kas:

 • riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses
 • avalik-õiguslikus ülikoolis
 • erakoolis, millel on antud õppekava osas koolitus- või tegevusluba või registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia 
  või
 • eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses või nende poolt korraldatavatel tasulistel kursustel.

Allikas ja lisainfo: Eesti Maksu- ja Tolliamet

 

 

2. Eesti Töötukassa poolt rahastatavad koolitused

Luua Metsanduskoolis on Eesti Töötukassa poolt kinnitatud koolituspakkujate nimekirja.

Eesti Töötukassa poolt toetatavana saate koolitusel osaleda, kui otsite aktiivselt tööd ning olete töötukassas registreeritud töötuna või koondamisteatega tööotsijana või olete vanaduspensioniealine registreeritud tööotsija, kes ei ole hõivatud tööga. 

Töötukassa hüvitab koolituskaardi raames koolituskulu (sh koolituse hinnas sisalduvad õppevahendid) kuni 2500 eurot (käibemaksuga), mis võib hõlmata nii ühte kui mitut koolitust. Kui valitud koolitus või koolitused kokku on kallimad koolituskaardi ülempiirist, soovitame teavitada oma konsultanti ning võimalusel tellib töötukassa teile vajaliku koolituse. Üksnes koolituskaarti kasutades tuleb 2500 eurot ületav summa tasuda teil omaosalusena. Alates 01.01.2014 hüvitame koolituskaardi koolituskulud kuni 2500 euro ulatuses kahe aasta jooksul.

Kui olete koolituse välja valinud ja sellele registreerunud, andke koolituse korraldajale kindlasti järgnev teave:

 • teie koolituse eest tasub töötukassa;
 • töötukassa osakond, kus olete arvel;
 • oma ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed;
 • oma isikukood või töötukassa kliendikaardi number;
 • soovitud kursus ja selle toimumise aeg.

Soovitame koolitusele registreeruda vähemalt kaks nädalat enne koolituse algust. Varane registreerumine on vajalik, et jõuaksime enne kursuse algust väljastada koolitajale kinnituskirja koolituse eest tasumise kohta. Pärast registreerumist saadab koolitaja selle kohta töötukassale teate.

Allikas ja lisainfo: Eesti Töötukassa

 

 

3. Koolituskulude hüvitamine tööandja poolt

Töölepingu seaduse (TLS) § 34 lõige 1 sisustab koolituskulude hüvitamise kokkuleppe mõiste: tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et juhul kui tööandja teeb töötaja koolitamiseks lisakulutusi võrreldes töötaja koolitamiseks tehtavate tavapäraste mõistlike kuludega, siis kohustub töötaja need kulutused kompenseerima sellega, et töötab teatud ajaperioodi (siduvusaja) tööandja heaks. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe tagab tööandjale teatud kindlustunde, et juhul kui tööandja teeb töötaja jaoks tavalisest ja harilikust suuremaid koolituskulutusi, siis töötaja kohustub vastutasuks tööandja juures töötama ning koolitusel omandatu võrra tööandja ettevõtte jaoks lisandväärtust pakkuma.

 

Oluline on märkida, et tööandja ei saa nõuda igasuguse koolituse korvamist töötajalt. Kokkulepe, mis on sõlmitud alaealisega või selliste koolituskulude hüvitamiseks, mis kuulub tööandja koolituskohustuse hulka, on tühine.

 

TLS § 28 lg 2 p 5 sätestab tööandja kohustuse tagada töötajale tööalaste teadmiste ja oskuse arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuv koolitus. TLS § 15 lg 2 p 4 sätestab vastupidise kohustuse ka töötaja jaoks – osaleda oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitustel. Eeltoodud sätete eesmärgiks on aidata kaasa muuhulgas tööandja ja töötaja vastastikuse koolituskohustuse teadvustamisele ja elukestva õppe põhimõtte väärtustamisele. Sama põhimõtte väärtustamiseks on muudetud ka tulumaksuseadust. Alates 2011. aastast on tööandjal võimalik teatud tingimustel katta maksuneutraalselt (ilma erisoodustuseta) ka töötaja tasemekoolituse kulusid.

 

Allikas ja lisainfo: Grant Thorton ja Riigi Teataja

 

Luua Metsanduskooli poolt pakutavate erialaste täiendus- ja ümberõppeks sobivate koolitusprogrammide kohta leiab infot koolituskalendrist.