Läbirääkimiste kutse

Kutse läbirääkimistele

Luua Metsanduskool korraldab läbirääkimised lehtpuupalgi, okaspuupalgi, paberi- ja küttepuidu müügiks kokkuleppehinnaga kestvuslepingu alusel.

 

Läbirääkimised korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

 

Läbirääkimiste objektiks on Luua MK majandatavast riigimetsast (Luua ja Tihemetsa MK) ajavahemikul jaanuar 2021 kuni detsember 2023 raiutav metsamaterjal orienteeruva aastase mahuga kuni 6200 m3 kuusepalki, 7200 m3 männipalki, 2800 m3 kasepalki, -vineeripakku ja -spoonipakku, 500 m3 haavapalki ja 150 m3 lepapalki,  3000 m3 kasepaberipuitu, 3500 m3 kuusepaberipuitu,1300 m3 männipaberipuitu, 2150 m3 haavapaberipuitu, 450m3 metsakuiva ja madalakvaliteedilist okaspuupalki, ja 2500 m3 küttepuitu . Metsamaterjalide kogused kehtivad RMK  virnmaterjalide standardis ja RMK palkide standardis  (avaldatud www.rmk.ee ) toodud mõõtmise ja kvaliteedi hindamise juhistest lähtudes.

 

Esimese tarneperioodi kogused on avaldatud dokumentides (keri lehe allaserva).

 

Läbirääkimistel müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga ostja ladu. Luua MK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub teostama ostja, kui puudub võimalus sõltumatu mõõtmise läbiviimiseks.

 

Läbirääkimistele kutsutakse järgmistele tingimustele vastavad juriidilised isikud:

 • Ettevõtjad, kes on 15. novembri 2020. a seisuga täitnud viimase kolme aasta jooksul Luua MK ees võetud kohustused ¹;
 • Ettevõtjad, kellel 15. novembri 2020. a seisuga puuduvad asukohamaa ees maksuvõlad. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend;
 • Ettevõtjad, kes kinnitavad, et esitavad enne lepingu jõustumist krediidiasutuse garantiikirja või Luua MK poolt aktsepteeritud muu tagatise;
 • Töötajate keskmine brutokuupalk võrdlusperioodil on mitte väiksem kui 70% sama ajavahemiku Statistikaameti poolt avaldatavast keskmisest brutokuupalgast puidutöötlemise või paberi ja paberitoodete tegevusalal(võrdlusperiood viimane avaldatud aasta)
 • Ettevõtjad, kelle sooviavaldus vastab müügikuulutuses avaldatud sisulistele nõuetele ja ettevõte on esitanud kuulutusega ning käesoleval veebilehel avaldatud Luua MK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse.

¹;Lepingud, mille täitmisest ostja pole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt põhjendamatult üles öelnud.

 

Lisatingimus leht- ja/või okaspuupalgi  ostusoovi korral:

 • või Leht- ja/või okaspuupalki Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõtja või tema tütar- või emaettevõtja, kes omab vähemalt 50% palki töötleva ettevõtja aktsiatest osadest.

 

Lisatingimus paberipuidu ostusoovi korral:

 • Leht- ja/või okaspuupaberipuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus), sh selle tegevuse osakaal müügikäibest moodustab vähemalt 50%

 

Lisatingimus küttepuidu ostusoovi korral:

 • Küttepuitu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis puitkütuste (halud, pellet, puitbrikett, puusüsi jmt) valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu (puitplaat jmt) valmistamiseks kasutav või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus), sh selle tegevuse osakaal müügikäibest moodustab vähemalt 50%

 

Ettevõtja või tema esindaja poolt allakirjutatud kirjalik sooviavaldus läbirääkimistel osalemiseks esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 16. novembril 2020. a kell 10:00 aadressil Luua Metsanduskool, Luua, Jõgeva vald, 49203, ümbrikule kirjutada märgusõna "Kestvusleping". Digitaalselt allkirjastatult võib sooviavalduse esitada hiljemalt 16. novembril 2020. a kell 10:00 e-postiga aadressile kestvusleping@luua.ee.

 

Ettevõtja poolt vabas vormis koostatud sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:

 • ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aasdress);
 • kinnitus nõusoleku kohta käesoleva kuulutuse juurde lisatud müügilepingu vormis sisalduvate ning veebilehel https://www.luua.ee avaldatud Luua MK metsamaterjali müügi tüüptingimustega;
 • soovitava(te) metsamaterjali(de) nimetus(ed) ja kogus(ed) aastas;
 • pakutav(ad) tarnetingimus(ed) Incoterms® 2010 alusel ja tarnekoht;
 • metsamaterjali mõõtmistingimused (mõõtmiskoht ja kasutatav tehnoloogia, mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamise kiirus ja viis);
 • pakutav maksetähtaeg;
 • esmane hinnapakkumus €/m3 tarnetingimusel DAT ostja laos perioodil 01.01.2021 - 30.06.2021 ilma käibemaksuta koos tarnekoha aadressiga;
 • esindusõigusliku isiku kinnitusega bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31.08.2020, börsiettevõtetel viimase avaldamise seisuga;
 • info pakkuja valduses oleva või rajatava puidutöötlemis ettevõtte kohta (asukoht, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus);
 • info 2018. ja 2019. aastal ostetud ning 2020. a kavandatud palgi ja/või paberi- ja/või küttepuidu koguste ostmise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites;
 • läbirääkimistel ettevõtjat esindava isiku nimi, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress).

 

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud ettevõtjat esindama volitatud isik.

Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kirjalikult nädala jooksul peale sooviavalduse esitamise tähtaega läbirääkimistele kutsumisest või mittekutsumisest.

Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokoll, mis on aluseks müügilepingu sõlmimisel.

Osalustasu 100 € kanda Rahandusministeeriumi pangakontole EE932200221023778606 viitenumbriga 2800047737.

 

Luua MK tugineb pakkumiste hindamisel Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord“ §18 sätestatud kriteeriumitele ning käesoleval veebilehel avaldatud Luua MK puiduturustusstrateegiale ja Luua MK juhend  ja hindamiskriteeriumid metsamaterjali müügiks kestvuslepingute alusel.

Müügiks pakutava metsamaterjali ja müügitingimuste kohta saab lisainformatsiooni telefonil +372 5158372 või e-posti teel: peep.arold@luua.ee.


Lisatud dokumendid


Metsamaterjali veo hinnaraamistik Luua1,0

Metsamaterjali müügilepingu vorm

Hinnapakkumise vorm okaspuupalkidele pakkujale

2021-2023 läbirääkimiste kogused

Hinnapakkumise vorm kasepalgi, vineeripaku ja spoonipaku pakkujale

Luua MK juhend ja hindamiskriteeriumid metsamaterjali müügiks kestvuslepingute alusel

Luua MK Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimused 2020

Luua MK puiduturustusstrateegia 2020-2023

 

Müügi korraldaja on Luua Metsanduskool.