STIHL´i stipendium

Farron Tehnika OÜga koostöös välja antav STIHL´i stipendiumi eesmärgiks on populariseerida raiesporti, metsandusega seotud erialasid ning tõsta nendel erialadel õppivate õpilaste motivatsiooni.  Eesmärgi täitmiseks on Farron Tehnika pannud metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilasele välja stipendiumi summas 1000 eurot.


Stipendiumitaotlusi on võimalik esitada  2.–20. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm ning esitada see koos nõutud dokumentidega kas paberkandjal juhiabi-personalispestialistile (õppehoone ruum 119) või digitaalselt info@luua.ee .


Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri lõpus.

 

Komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees: STIHLi esindaja Airon Põlda

liikmed: STIHLi esindaja Marko Altmäe 

              Luua MK juhtkonna esindaja

              Luua MK raieõpetajate esindaja

 

Stipendiaadid:

2013/14 -  Jarro Mihkelson

2014/15 – Jarro Mihkelson

2015/16 – Jaanus Sosare

2017/18 - Silver Pärn

2018/19 - Silver Pärn

2019/20 - Henri Tokman

2020/21 - Markus Oder

2021/22 - Heikko-Hardi Reinhold

STIHLi stipendiumi statuut

Vastavalt Farron Tehnika OÜ ja Luua Metsanduskooli vahel sõlmitud koostöölepingule

1. Farron Tehnika OÜ (edaspidi STIHL), soovides kaasa aidata raiespordi populariseerimisele, asutab stipendiumi Luua Metsanduskooli (edaspidi Luua MK) juures.

2. Stipendiumi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja osamaksetena kord kuus.

3. Stipendiumi eesmärk on toetada Luua MK metsandusvaldkonna statsionaarse (päevase) õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, tegeleb aktiivselt raiespordi, kutseala ning koolivälise ühiskondliku tegevusega.

4. Stipendium määratakse Luua MK metsandusvaldkonna õpilasele, kes on oma õpingutesse ja töössesuhtumisega ning raievõistluste hooaja tulemustega eeskujuks kaasõpilastele.

5. 2. septembril  kuulutatakse Luua MK koduleheküljel ja infostendidel välja konkurss stipendiumi taotlemiseks.

6. Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada Luua MK metsandusvaldkonna statsionaarse (päevase) õppevormi õpilased.


7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada:

7.1 Taotlus alltoodud blanketil;

7.2 Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erialaga ja raiespordiga seotud tulevikuplaanid ja lühike kirjeldus koolivälises tegevuses osalemise kohta;

7.3 Luua MK õppeoskonna tõend eelmise õppeaasta keskmise hinde ja põhjuseta puudumiste kohta (seisuga 30.juuni).


8. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:

· Esimees: STIHL-i esindaja Airon Põlda

· Liikmed: STIHL-i esindaja Marko Altmäe, Luua MK esindajad: üks juhtkonna liige ja üks raieõpetaja


9. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ühe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.

10. Luua MK teatab stipendiumi saajast kooli koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult. STIHL informeerib saajast oma koduleheküljel.


11. Komisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumide alusel:

11.1 Eelneva õppeaasta keskmine hinne;

11.2 Raiehooajal näidatud tulemuste põhjal;

11.3 Osalemine koolivälises tegevuses (sport, õpilasesinduse töö jne);

11.4 Osavõtt õppetööst (põhjuseta puudutud tundide arv).


12. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus.


13. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui

13.1 Stipendiaat katkestab oma erialased õpingud Luua MKs.

13.2 Katkestab raiespordiga tegelemise.

13.3 Keskmine hinne on oluliselt langenud, on tekkinud õppevõlgnevused ja lubatud arvust rohkem põhjuseta puudumisi.

13.4 Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi.

Ülalnimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku teisiti. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 13.1- 13.4 osas.


14. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

15. Stipendiumi saaja ja Luua Metsanduskool sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve, aruandluse kord ja tähtajad.

 

Taotlusvorm lae alla siit