STIHL´i stipendium

Farron Tehnika OÜga koostöös välja antav STIHL´i stipendiumi eesmärgiks on populariseerida raiesporti, metsandusega seotud erialasid ning tõsta nendel erialadel õppivate õpilaste motivatsiooni.  Eesmärgi täitmiseks on Farron Tehnika pannud metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilasele välja stipendiumi summas 1500 eurot.


Stipendiumitaotlusi on võimalik esitada  2.–20. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm ning esitada see koos nõutud dokumentidega kas paberkandjal juhiabi-teabehaldusspetsialistile (õppehoone ruum 119) või digitaalselt info@luua.ee .


Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri lõpus.

 

Komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees: STIHLi esindaja Airon Põlda

liikmed: STIHLi esindaja Marko Altmäe 

              Luua MK juhtkonna esindaja

              Luua MK raieõpetajate esindaja

 

Stipendiaadid:

2013/14 -  Jarro Mihkelson

2014/15 – Jarro Mihkelson

2015/16 – Jaanus Sosare

2017/18 - Silver Pärn

2018/19 - Silver Pärn

2019/20 - Henri Tokman

2020/21 - Markus Oder

2021/22 - Heikko-Hardi Reinhold

2022/23 - Brigite Sallo

STIHLi stipendiumi statuut

1. STIHLi stipendiumi eesmärk on tõsta teadlikkust ohutusest, turvavarustuse vajalikkusest, loodussõbralikest töövahenditest ning populariseerida raiesporti.

2. Stipendiumiga toetatakse Luua MK metsandusvaldkonna statsionaarse (päevase) õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, tegeleb aktiivselt raiespordi, kutseala ning koolivälise ühiskondliku tegevusega.

3. Stipendium määratakse Luua MK metsandusvaldkonna õpilasele, kes on oma õpingutesse ja töösse suhtumisega ning raievõistluste hooaja tulemustega eeskujuks kaasõpilastele. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus.

4. Stipendiumi suurus on 1500 (üks tuhat viissada) eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja septembrist juunini (k.a) võrdsete osadena üks kord kuus.

5. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja hiljemalt 2. septembril Luua MK koduleheküljel ja infostendidel. Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 20. september.


6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada:

6.1 Taotlus Kooli kodulehele lisatud blanketil;

6.2 Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erialaga ja raiespordiga seotud tulevikuplaanid ja lühike kirjeldus koolivälises tegevuses osalemise kohta;

6.3 Luua MK õppeoskonna tõend eelmise õppeaasta keskmise hinde ja põhjuseta puudumiste kohta (seisuga 30.juuni).

 

7. Stipendiumitaotlusi hindab direktori käskkirjaga moodustatud 4-liikmeline komisjon:

7.1  kaks STIHLI esindajat: Airon Põlda (komisjoni esimees) ning Marko Altmäe

7.2  kaks Luua Metsanduskooli esindajat: juhtkonna liige ning metsuri valdkonna õpetaja


8. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ühe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.

8.1. Komisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumide alusel:

8.2 Eelneva õppeaasta keskmine hinne;

8.3 Raievõistluse hooajal näidatud tulemuste põhjal;

8.4 Osalemine koolivälises tegevuses (sport, õpilasesinduse töö jne);

8.5 Osavõtt õppetööst (põhjuseta puudutud tundide arv).


9. Stipendiumikomisjonil on õigus teha otsus stipendiumi määramata jätmise kohta.

 

10. Luua MK teavitab stipendiumi saajat isiklikult, annab stipendiumitunnistuse üle kooli tunnustusüritusel ning kuulutab välja kooli uudisvoos. STIHL avaldab stipendiumi saaja oma koduleheküljel.


11. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui:

11.1 Stipendiaat katkestab oma erialased õpingud Luua MKs.

11.2 Stipendiaat katkestab raiespordiga tegelemise.

11.3 Stipendiaadi keskmine hinne on oluliselt langenud, on tekkinud õppevõlgnevused ja lubatud arvust rohkem põhjuseta puudumisi.

11.4 Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi.

 

12. Punktis 11 nimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku teisiti. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 11.1- 11.4 osas.

 

13. Stipendiaat ja Luua Metsanduskool sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve, aruandluse kord ja tähtajad.


14. Stipendium on stipendiaadile tulumaksuvaba.

 

Taotlusvorm lae alla siit