Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium

TOOMAS EHRPAISI NIMELINE STIPENDIUM

 
Stipendiumi väljaandmisega peetakse meeles Luua Metsanduskooli vilistlast, teenekat metsameest ja aktiivset ühiskondliku tegevuse eestvedajat Toomas Ehrpaisi.
 
Stipendiumiga on Riigimetsa Majandamise Keskus koos Luua Metsanduskooliga seadnud eesmärgiks populariseerida metsandusega seotud erialasid ning tõsta nendel erialadel õppivate õpilaste motivatsiooni. Eesmärgi täitmiseks on RMK metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilasele välja pannud stipendiumi, mille suurus on 1917 eurot.
 
Stipendiumitaotlusi on võimalik esitada  2.–20. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm ning esitada see koos nõutud dokumentidega kas paberkandjal juhiabi-teabehaldusspetsialistile (õppehoone ruum 119) või digitaalselt info@luua.ee 
 
Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal, komisjoni  koosseis on järgmine:
esimees – Kristjan Tõnisson, RMK juhatuse liige
liikmed – Taavi Ehrpais, perekonna liige
                    Luua MK õpetajaskonna esindaja
                    Luua MK juhtkonna esindaja,
                    Luua MK direktor
                    Luua MK õpilasesinduse liige
 
 

Stipendiaadid:

2008/2009  –  Rivo Fomotškin
2009/2010  –  Marek Kangur
2010/2011 –  Annes Välk
2011/2012 –  Andi Noot
2012/2013 –  Karl-Raigo Pikhof
2013/2014 – Kairi Laak-Randoja
2015/2016 – Karlis Kevvai
2016/2017 - Marti Meier
2017/18 - Aleksander Palu
2018/19  - Ralf Elfenbein
2019/20 - Risto Kiisk
2020/21 - Hendrik Akkatus
2021/22 - Trond Bjarte Tagamets
2022/23 - Indrek Leetmaa

Toomas Ehrpaisi nimelise stipendiumi statuut

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Luua Metsanduskooli vahel 23. augustil 2008 sõlmitud koostöölepingule


1. Riigimetsa Majandamise Keskus, soovides kaasa aidata metsandusliku kutsehariduse populariseerimisele, asutab stipendiumi Luua Metsanduskooli (edaspidi Luua MK) juures.

2. Stipendiumi väljaandmisel peetakse meeles Luua MK vilistlast, teenekat metsameest ja aktiivset ühiskondliku tegevuse eestvedajat Toomas Ehrpaisi.

3. Stipendiumi suurus on 1917 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja osamaksetena kord kuus.

4. Stipendiumi eesmärk on toetada Luua MK metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, tegeleb aktiivselt kutseala ja spordiga ning koolivälise ühiskondliku tegevusega.

5. Stipendium määratakse Luua MK metsandusvaldkonna õpilasele, kes on oma õpingutesse ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele.

6. Konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja 2. septembril  kuulutatakse Luua MK koduleheküljel ja infostendidel.

7. Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada Luua MK metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilased.


8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada:

8.1 Taotlus allpool toodud blanketil;

8.2 Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erialaga seotud tulevikuplaanid ja lühike kirjeldus koolivälises tegevuses osalemise kohta;

8.3 Luua MK õppeoskonna tõend eelmise õppeaasta keskmise hinde ja põhjuseta puudumiste kohta (seisuga 31.08). Tõendil peab olema kinnitus, et õpilasel ei ole käskkirjalisi karistusi ega õppevõlgnevusi.


9. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:

· Esimees: Riigimetsa Majandamise Keskuse esindaja;

· Liikmed: kaks Luua MK juhtkonna esindajat, üks õpetajaskonna esindaja, üks õpilasesinduse liige ja üks T. Ehrpaisi perekonna esindaja.


10. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ühe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.

11. Luua MK teatab stipendiumi saajast kooli koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult. Riigimetsa Majandamise Keskus informeerib saajast oma koduleheküljel.


12. Komisjon teeb valiku järgmiste kriteeriumide alusel:

12.1 Eelneva õppeaasta õpitulemuste keskmine hinne;

12.2 Osalemine koolivälises tegevuses (sport, õpilasesinduse töö jne);

12.3 Osavõtt õppetööst (põhjuseta puudutud tundide arv).


13. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus.


14. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui

14.1 Stipendiaat katkestab oma erialased õpingud Luua MKs;

14.2 Keskmine hinne on oluliselt langenud, on tekkinud õppevõlgnevused ja lubatud arvust rohkem põhjuseta puudumisi;

14.3 Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi.

Ülalnimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku teisiti. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 14.1-14.3 osas.


15. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

16. Stipendiumi saaja ja Luua Metsanduskool sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve, aruandluse kord ja tähtajad.

 

Taotlusvorm lae alla siit