Metsamajanduse spetsialist

Metsamajanduse spetsialist, tase 5

Kutsestandard

Hindamisstandard 

 

Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga.

Eksamile registreerumiseks tuleb vähemalt 14 päeva enne eksami toimumist täita sooviavaldus eksami sooritamiseks.


Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 12 inimest.

Kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Kutseeksamite ajad

  • NB! Jaanuaris-vebruaris 2024 me kutseeksameid ei korralda, järgmised toimuvad märtsis 2024. Täpsem info aasta alguses.

 


Kutseeksami tasu

Kutseeksami tasu 286,70 € (sisaldab käibemaksu)
Taastõendamise tasu 131.76 € (sisaldab käibemaksu)

Korduseksami hinnad on leitavad allpool tabelist.


Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Swedbank a/a EE392200221046781188

Selgitus: Metsamajanduse spetsialist 5, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed


Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 14 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab EMPL, kontakt info@empl.ee

 

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

 

Eeltingimused:

a) vähemalt ühe aasta pikkune kutsestandardis kirjeldatud tööde tegemise kogemus või,

b) läbitud vähemalt 5. taseme metsanduslik õppekava.

 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile,eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 14 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel aadressile: Luua Metsanduskool, Luua küla, Jõgeva vald,  Jõgeva maakond 49203

 

Dokumendid:

  1. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
  2. Haridust/koolitust tõendava tunnistuse koopia või töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud kinnituskiri või muu töökogemust tõendava dokuendi koopia;
  3. Portfoolio, millega tõendatakse ühe aastane töökogemus ja mis sisaldab eneseanalüüsi ja tehtud tööde kirjeldust vähemalt kolme metsakinnistuga seotud töödele. Täpsed juhised on toodud hindamisstandardis;
  4. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  5. Maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri.

 

Korduseksam

Eksami tulemused kehtivad üks aasta, seega korduseksamit on võimalik sooritada ühe aasta jooksul, kuid mitte varem kui 30 päeva pärast põhieksamit.

Ühe eksamiosa ebaõnnestumise korral on võimalik sooritada järeleksam osaliselt. Järeleksam sooritatakse vastavalt sellele, milline osa ebaõnnestus (portfoolio/praktikaaruanne, vestlus (portfoolio põhjal), praktilised ülesanded). Kahe või enama eksamiosa ebaõnnestumise korral tuleb sooritada uuesti terve eksam.

Korduseksamile tulles tuleb ennast uuesti eksamile registreerida ning saata maksekorraldus. Teisi dokumente (juhul, kui neid pole vahepeal uuendatud) esitada ei ole vaja.

Eksami osa

Hind

Portfoolio/praktikaaruanne

87,84 EUR

Vestlus (portfoolio põhjal)

87,84 EUR

Praktiline ülesanne

162,26 EUR

 

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Kutsetunnistuse saadab EMPL kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.