Puittaimede hindaja

Puittaimede hindaja, tase 5 kutse

Kutsestandard

Hindamisstandard töömaailmale

Hindamisstandard koolilõpetajale

Eksamijuhend töömaailmale

Eksamijuhend koolilõpetajale

Portfoolio koostamise juhend

Puittaimeliikide nimekiri

Seente nimekiri

 

 

Kutse andja on Eesti Arboristide Ühing. MTÜ EAÜ esindaja Eve-Viktoria Lasberg kutse@eestiarboristid.ee. Kutseeksamid toimuvad koostöös Luua Metsanduskooliga, kontaktisik: Kerli Hansing +372 522 8979 eksam@luua.ee

 

Eksamile tuleb ennast registreerida vähemalt 14 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, vähemalt 5 inimest.

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.

 

Kutseeksamite ajad ja registreerimine

Teatame eksami aja esimesel võimalusel.

 

Kutseeksami tasu

Puittaimede hindaja kutseeksami tasu 158 €

Eesti Arboristide Ühing MTÜ pangarekvisiidid:

Saaja: Eesti Arboristide Ühing MTÜ

SEB a/a EE271010220092477013

Selgitus: Puittaimede hindaja 5, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja(te) nimi/nimed

 

Eksamitasu peab olema jõudnud Eesti Arboristide Ühing MTÜ arvele 14 päeva enne eksamit.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb eksamitasu uuesti tasuda.

Arveid väljastab Eesti Arboristide Ühing MTÜ, kontakt rmp@eestiarboristid.ee

 

Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

 

Eksamile pääsemise eelduseks on: registreerimine eksamile, eksamil vabade kohtade olemasolu, nõutavate dokumentide saatmine 14 päeva enne eksamit aadressile eksam@luua.ee digitaalselt allkirjastatult.

 

Dokumendid:

  1. vormikohane avaldus;
  2. taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
  3. vormikohaselt koostatud portfoolio kolme aasta jooksul tehtud tööde kohta; 
  4. kirjalik uurimustöö erialasel teemal kutset läbivate kompetentside ning 5. taseme üldpädevuste tõendamiseks;
  5. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
  6. erialast haridust tõendav dokument puittaimede hindaja õppekava läbinutel.

 

Mida peab eksamil oskama?

Puittaimede hindaja, tase 5 hindamisstandardis ja - juhendis on lahti kirjeldatud oskused ja eksam.

 

Millal ja kuidas saan oma tunnistuse kätte?

Tunnistus saadetakse Eesti Arboristide Ühingu poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) postiga. Kutsekorra järgi on kutseandjal selleks aega 30 päeva.