Ajalugu

Luua Metsanduskooli kujunemislugu

Seoses metsamajandusministeeriumi ja enam kui 50 uue metskonna moodustamisega kerkis Eestis 1947. aastal päevakorda metsamajandusliku kaadri defitsiidi probleem. Puudus oli abimetsaülematest, metsnikest ja metsavahtidest. Aasta 1948 kevadel otsustas metsamajanduse ministeerium asutada kaheaastase õppeajaga metsakooli. Kooli asukohaks sobis spetsiaalse komisjoni arvates Luua mõis, kuna siin oli olemas õppehooneks sobiv mõis kõrvalhoonetega, liigirikas park ja suur ning mitmekesise puistuga metsamassiiv. Septembris 1948 avatigi 2-aastase õppeajaga metsakool 60 õpilasele. Kooli nimi tuletati kohaliku valla nimest - Kuremaa Metsakool. Ajavahemikul 1948 - 1955 lõpetas kooli 6 lendu, kokku 256 lõpetajaga Lõpetanud said nooremmetsakasvataja kutse ja nad suunati vastavalt võimetele tööle metsaülemast kuni metsavahi ametikohani. Lisaks 2-aastase õppeajaga metsakasvatajate koolitamisele toimusid Luual aastatel 1948 - 1953 6-kuulised metsanduslikud kursused. Kursustel osales 522 inimest.

 

 Aastatel 1949 - 1955 tehti metsakooli juures õpilaste abiga mitmesuguseid ehitustöid: mõisa häärber ehitati kahekorruseliseks, mõisa kuivatist sai klubi, valitsejamaja ehitati ümber kahekorruseliseks ühiselamuks jne. Aastal 1953 alustati ka dendropargi rajamist, mis praeguseks on koos Luua puukooliga tuntud oma liigirohkuse ja ilusate okaspuuvormide poolest.

 

1. novembril 1954. aastal alustas Luual tegevust 1-aastane metsakool, mis koolitas kuni 1963.aastani metsamajanduse meistreid (kokku 343 lõpetajat) ning järgnevatel aastatel metsavahte (kokku 373 lõpetajat). Samal ajal tehti ettevalmistusi ka kõrgema taseme metsandushariduse andmiseks. Aastal 1956 avati metsakooli kõrval ka tehnikum. Hiljem koolid ühinesid.

 

Tolleaegse haridus- ja majanduspoliitika kohaselt hakati 1960-ndate aastate keskel moodustama põllumajandustehnikumide baasil sovhoostehnikume. Ka Luual otsustati kujundada majand, mille moodustasid tehnikum koos sovhoosi, metskonna ja puukooliga. Kool allutati Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudile. Instituudi juhtkond oli põhiliselt huvitatud põllumajanduse ja loomakasvatuse edendamisest ning nii nihkus paigast praktikakorralduse raskuspunkt - töökäsi vajati põldudel. Aastal 1985 eraldati tehnikum Loomaksavatuse Instituudi alluvusest ja 1990-ndate aastate algusest on Luual taas pearõhk metsanduslike oskuste omandamisel. Õpetatakse metsandustehniku ja metsandusettevõtja eriala

 

Eesti taasiseseisvumine ning riigipiiride avanemine andis soodsad võimalused välissidemete loomiseks teiste maade metsanduslike õppeasutustega. Lisaks koostööle Läti ja Leedu metsakoolidega loodi sidemed Kuru, Kotka, Joensuu ja Saarijärve metsakoolidega Soomest ning hiljem ka Osby looduskasutuse kooliga Rootsist. Koostöös Soome koolidega sai õpetus Luual senisest palju praktilisema suuna. Soomlaste abiga sai Luua kool endale ka ketassaekaatri, kus tänaseni koolitatakse nii täiend- ja ümberõppijaid kui ka oma õpilasi.

 

Kool on olnud aldis kaasa lööma mitmetes projektides ning arenguprogrammides. Aastal 1995 esitati konkursile projekt, pääsemaks osalema Eesti Kutsehariduse Reformi programmis. Projekt osutus edukaks ning Luua Metsanduskool valiti üheks 13-st pilootkoolist, kes said Phare programmist arengutoetust. See võimaldas avada puidu- ja puittoodete kaubanduse eriala.

 

Kui 1990.-te aastate alguses oli tööturul ja sellest tulenevalt mõistagi ka koolis rõhuasetus paigutatud töövõtete õpetamisele mootorsaagidega, siis vaevalt 10 aasta möödudes on päevakorda tõusnud töö erinevate metsamasinatega. Alates 1999. aasta sügisest koolitatakse Luua Metsanduskoolis forwarderioperaatoreid ja 2000. aastast ka harvesterioperaatoreid. Eriala lõpetanud on tööturul väga nõutud spetsialistid.

 

Alates 2000. aastast annab Luua Metsanduskool haridust ka maastikuehituse erialal ning alates 2002. õppeaastast haljastaja erialal.

 

Oma eksisteerimisaja jooksul on metsakool kandnud väga erinevaid nimesid, mis sageli tulenesid kas rajooni, asula või külanõukogu nimest või alluvussuhtest:

 

LUUA METSANDUSKOOL AEGADE ALGUSEST

01.09.1948

asutati 2-aastane Kuremaa Metsakool

1953

kool viidi Metsamajandusministeeriumi alluvusest ENSV Põllumajanduse ja Varumise ministeeriumi alluvusse

1954-1961

loodi 1-aastane Kuremaa metsakool

1956

loodi Kuremaa Metsamajanduse Tehnikum

1957

avati kooli juurde kaugõppeosakond

1959

reorganiseeriti Tihemetsa Põllu- ja Metsamajandustehnikumi Kuremaa filiaaliks.  Kaugõppeosakond kolitakse Tihemetsa ja Tihemetsast tuuakse Luuale metsandusõpilased

1961-1968

metsakool nimetati 1-aastaseks Jõgeva Metsamajanduse kooliks

1961

kool saab nimeks Jõgeva Metsamajanduse Tehnikum. Kaugõppeosakond tuleb tagasi Luuale

1962

1-aastane metsakool tuleb tehnikumi alluvusse

1963

Tihemetsast tuuakse Luuale metsatöötlemise osakond

1968

kooli nimeks saab Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikum. Metsatöötlemise

 

osakond suletakse. 1-aastase metsakooli nimeks saab Palamuse Metsamajanduse kool

1975

1-aastane metsakool lõpetab tegevuse

1976

kool liidetakse Kaarepere sovhoosiga ja saab nimeks Kaarepere Sovhoostehnikum

1991

Kaarepere sovhoostehnikum reorganiseeritakse ja kooli nimeks saab Luua Metsandustehnikum

1992

kooli nimeks saab Luua Kõrgem Metsakool

1995

luuakse täiendusõppeosakond

1999

kooli nimeks saab Luua Metsanduskool ja kool viiakse Põllumajandusministeeriumi alluvusest Haridusministeeriumi alluvusse

2004

kooliga liidetakse Kuremaa tehnikum