Metsamasina ja hüdrotõstuki simulaatorid

Metsamasinaõppe ja hüdrotõstuki simulaatorid

Metsamasinaõppe simulaatorite hankimine

Projekti tähis: 2014-2020.1.03.22-0440 

Toetussumma: 63 396 eurot

Periood: 01.09.2022-30.08.2023

 

Projekti eesmärk on kaasajastada kaks metsamasinaõppe simulaatorit, et tagada õppijatele õppekava läbimisel vajalike metsanduslike digipädevuste arendamine ja oskuste vastavus töömaailma nõuetele.
 

Uute simulaatorite õppeprogrammid võimaldavad vähendada keskkonnamõju ja toetavad ressursisäästlikku metsamaterjalide kasutamist. Lisaks nõuavad uued simulaatorid õpetajatelt oma seniste oskuste edasiarendamist ning nende integreerimist õppetöösse.


Metsamasina tootjate arendustöö on olnud infotehnoloogia valdkonnas väga innovaatiline (loodud on uued metsamasinate töö- ja haldusprogrammid, kaardirakendused jms), mistõttu on oluliselt suurenenud nõuded operaatorite erialastele digipädevustele.
 

 

 

Simulaatorite hankimine metsamasinajuhi ja metsaväljaveo autojuhi õppeks Luua Metsanduskoolis

Toetus/projekti tähis Projekt nr 2014-2020.1.03.23-0895

Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV3 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid - 07.07.2023-31.08.2023

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.09.2023 - 31.12.2023

Toetuse summa: 100 000,00 eurot


Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on täiendada senist metsamasinaõppe simulaatorite klassi ühe kaasaegse ja multifunktisonaalse metsamasina simulaatoriga, et asendada amortiseerunud vana simulaatorMetsaväljaveoautojuhtide tervikliku väljaõppesüsteemi loomisel on eesmärgiks soetada koolile metsaväljaveoauto simulaator, et välja arendada metsaväljaveo autojuhi õppeks vajalik kaasaegne õppekeskkond. Mõlema simulaatori soetamine võimaldab tagada õppijatele õppekava läbimisel vajalikud metsanduslikud ja tehnilised digipädevused ning suurendada õppe efektiivsust ja vilumuste taset vastavuses töömaailma nõuetele.

Uute simulaatorite õppeprogrammid võimaldavad vähendada keskkonnamõju ja toetavad ressursisäästlikku metsamaterjalide kasutamist. Lisaks nõuavad uued simulaatorid õpetajatelt oma seniste oskuste edasiarendamist ning nende integreerimist õppetöösse. Metsamasinate tootjate arendustöö on olnud infotehnoloogia valdkonnas väga innovaatiline (loodud on uued metsamasinate, sh metsaväljaveoautode töö- ja haldusprogrammid, kaardirakendused jms), mistõttu on oluliselt suurenenud nõuded operaatorite ja veokijuhtide erialastele digipädevustele.


Simulaatori hankimine aitab olulisel määral kaasa metsaväljaveo autojuhtide ja metsamasinajuhtide õppekeskkonna ja õppematerjalide edasisele arendamisele, mis loob võimalused metsaväljaveo autojuhtide õppe süsteemseks käivitamiseks, sh luues ka lisavõimalused seniste metsamasinajuhtide õppesse valikmooduli lisamisega.

 

Projekti tulemuseks on kaasaegsete ja õppijate tehnilist sooritust suurendavate õppevahendite lisamine õppeprotsessi, mis muudab õppimise individuaalsemaks ning õppija vajadustele vastavalt tõhusamaks (personaalsed harjutused ja paindlik ajakasutus harjutamiseks). Simulaatorid aitavad vähendada keskkonnamõju ja toetavad ressursisäästlikku metsamaterjalide kasutamist. Uute simulaatorite kasutuselevõtmisega õppetöös arendavad kutseõpetajad ja instruktorid edasi oma seniseid professionaalseid kutseoskuseid, töötavad välja uusi õpetamismeetodeid ja õppematerjale ning integreerivad neid õppetöösse.

 

Hüdrotõstuki simulaatori hankimine metsamasinajuhi ja metsaväljaveo autojuhi õppeks Luua Metsanduskoolis

Toetus/projekti tähis Projekt nr 2014-2020.1.03.23-0893

Meede:

2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV3 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - simulaatorid - 07.07.2023-31.08.2023

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.09.2023 - 31.12.2023

Toetuse summa: 100 000,00 eurot


Projekti eesmärgiks on hankida metsaväljaveo auto hüdrotõstuki simulaator, et tagada erinevatele õppijate sihtruppidele õppekavade läbimisel vajalikud tehnilised oskused metsaväljaveoauto tõstukil töötamiseks, suurendada õppe efektiivsust ja vilumuste taset vastavuses töömaailma nõuetele.


Metsaväljaveo autojuhi põhiliseks töövahendiks on hüdrotõstukiga varustatud metsaveoauto. Hüdrotõstuki simulaator võimaldab harjutada metsamaterjalide laadimist, mis on oluline tööosa metsaväljaveo autoga töötamisel. Simulaatoril saab õppida hüdrotõstukiga töötamist vigastamata metsaveoautot, kasvavat metsa ja laaditavat puitu. Võimalik on harjutada puidu sorteerimist vastavalt puidu sortimendi kvaliteedinõuetele, laadida materjali veotellimuse nõuetele vastavalt ning õppida tundma veose parameetreid (mõõdud ja tonnaaž) arvestades metsaveoautole. Simulaator võimaldab treenida operaatori käelist tegevust tööoperatsioonides, lihvida nende täpsust, sujuvust ja kiirust.

 

Hüdrotõstuki simulaatori hankimine aitab olulisel määral kaasa metsaväljaveo autojuhtide ja metsamasinajuhtide õppekeskkonna ja õppematerjalide edasisele arendamisele, mis loob võimalused metsaväljaveo autojuhtide õppe süsteemseks käivitamiseks, sh luues ka lisavõimalused seniste metsamasinajuhtide õppesse valikmooduli lisamisega.


Projekti tulemuseks on kaasaegse ja õppijate tehnilist sooritust suurendava õppevahendi lisandumine õppeprotsessi, mis muudab õppimise individuaalsemaks ning õppija vajadustele vastavalt tõhusamaks (personaalsed harjutused ja paindlik ajakasutus harjutamiseks). Simulaator vähendada keskkonnamõju ja toetab ressursisäästlikku metsamaterjalide kasutamist. Hüdrotõstuki simulaatori kasutusele võtmisega õppetöös arendavad kutseõpetajad edasi oma seniseid professionaalseid kutseoskuseid, töötavad välja uusi õpetamismeetodeid ja õppematerjale ning integreerivad neid õppetöösse.

 

 

 

 

Projektide elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond,