Praktikakorraldus

Luua Metsanduskooli tava on, et praktikakoha otsib õppija ise, kool aitab siis, kui õpilane hätta jääb. See annab õpilasele võimaluse harjutada töökoha leidmiseks vajalikke kompetentse – suhtlemisoskus, läbirääkimiste pidamine, ametlike dokumentide vormistamine. Pealegi teab õppija ise enda transpordi- ja majutusvõimalusi, mis võivad praktikakohtade valikut piirata.

 

Samas ei tähenda selline kord, et õpilane võib praktikale minna, kuhu ise tahab. Koolipoolne praktikakoordineerija, kes praktikalepingu ette valmistab, peab siiski andma oma heakskiidu.

 

Kooli ja praktikaettevõtte koostööd reguleerib kolmepoolne praktikaleping, kus on kirjas kooli, praktikandi ning ettevõtte kohustused ja õigused.

 

Lepingu lisa on õppija individuaalne praktikakava, milles sisalduvad õpiväljunditena ka õppija seni omandatud kompetentsid. Need annavad ülevaate, milline on eeldatavalt õppija valmisolek praktikale saabudes. Olulisem aga, millele tähelepanu pöörata, on õppija püstitatud individuaalsed eesmärgid ja oodatavad õpiväljundid, mis on samuti sõnastatud individuaalses praktikakavas. 

 

Praktikandil on kohustus täita igapäevaselt praktikapäevikut (täiskasvanud sessiooniõppijad täidavad tööpassi). Praktikapäeviku peamiseks ülesandeks on võimaldada õppijal ennast analüüsida ning anda enese tegevusele ise hinnang. 

 

Nii lepingus kui individuaalses praktikakavas on määratletud koolipoolne juhendaja/praktikakoordineerija ning toodud tema kontaktandmed. Koolipoolsel juhendajal on üldjuhul kohustus olla praktika jooksul kontaktis nii õppija kui ettevõttepoolse juhendajaga. Koolipoolne juhendaja/praktikakoordineerija on esmane kontaktisik erinevate ootamatuste või probleemide ilmnemisel. 

 

Praktika loetakse arvestatuks, kui õpilane on praktika läbinud, väljundid nõutud tasemel saavutanud, esitanud koolile nõuetekohase praktikapäeviku ja –aruande, tema 360°-tagasiside on vastavas keskkonnas täitnud vähemalt ta ise ja tema ettevõttepoolne juhendaja ning koolis on toimunud 360°-tagasisideraporti põhjal tagasisidevestlus.