Ain Jürisoo nimeline stipendium

Luua Metsanduskool ja Metsamaahalduse AS koostöösvälja antava stipendiumi eesmärgiks on ühiselt arendada koostööd erametsanduse edendamisel ning metsandushariduse ja hea metsandustava propageerimisel.
 

Ain Jürisoo nimelist stipendiumi antakse välja metsanduse eriala mittestatsionaarse õppevormi õppijale. Stipendiumi väljaandmisega peetakse Ain Jürisood meeles kui esimese erametskonna Metsamaahalduse ASi rajajat ja kauaaegset peametsaülemat. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.
 

Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2019/2020 esitada  2.–20. septembrini.. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm ning esitada see koos nõutud dokumentidega kas paberkandjal juhiabi-personalispestialistile (õppehoone ruum 119) või digitaalselt info@luua.ee .

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal.Komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees – Taavi Raadik, Metsamaahalduse ASi juhataja

liikmed –   Tarmo Männigo, Metsamaahalduse ASi tegevjuht

                     Luua MK õpetajaskonna esindaja

                     Luua MK metsaülem        


 

Stipendiaadid

2014/2015 - Timo Asuja

2015/2016 – Marko Kukk

2016/2017 - Jüri Pakut

2017/2018 - Diether Masing

2018/2019 - Mark Kostõgov

 

 Ain Jürisoo nimelise stipendiumi statuut

Vastavalt Metsamaahalduse Aktsiaseltsi ja Luua Metsanduskooli vahel 1. septembril 2014 sõlmitud koostööleppele

1. Metsamaahalduse Aktsiaselts (edaspidi Metsamaahalduse AS), soovides kaasa aidata metsakasvatuslike teadmiste väärtustamisele erametsanduses, asutab stipendiumi Luua Metsanduskooli (edaspidi Luua MK) juures.

2. Stipendiumi väljaandmisega peetakse meeles esimese erametskonna Metsamaahalduse ASi rajajat ja selle kauaaegset peametsaülemat Ain Jürisood.

3. Stipendiumi suurus on 2000 eurot. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja osamaksetena üks kord kuus.

4. Stipendiumi eesmärk on toetada Luua MK • metsamajanduse/metsuri õppekava mittestatsionaarse õppevormi õpilast, kes on edukas õppetöös, edendab aktiivselt erametsade majandamist ning propageerib metsandusharidust.

5. Konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja 2. septembril Luua MK kodulehel ja infostendidel.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kooli kantseleisse esitada:

a. Taotlus alltoodud blanketil;

b. Motivatsioonikiri, kus kajastuvad erametsanduse edendamisega seotud tegevused;

       c. Luua MK õppeoskonna kinnitatud väljavõte eelmise õppeaasta keskmise hinde kohta (seisuga 30.06.).

7. Taotluse esitamise tähtaeg on avaldatakse kooli kodulehel ja infotahvlites.

8. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:

                Esimees: Metsamaahalduse ASi esindaja

                 Liikmed: Metsamaahalduse ASi esindaja,

                          Luua MK juhtkonna esindaja ning üks õpetajaskonna esindaja

9. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt 29. septembriks.

10. Luua MK teatab stipendiumi saajast kooli koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult. Metsamaahalduse AS informeerib saajast oma kodulehel.

11. Stipendiaat on kohustatud täitma õppekava täies mahus.

12. Stipendiumi maksmine lõpetatakse, kui

 

Stipendiaat katkestab oma erialased õpingud Luua MKs;

• Keskmine hinne on oluliselt langenud, on tekkinud õppevõlgnevused;

• Stipendiaadile on määratud käskkirjalisi karistusi.

Ülalnimetatud juhtudel on stipendiaat kohustatud stipendiumi tagastama, kui ei lepita kokku teisiti. Komisjonil on stipendiumi maksmise perioodil õigus teha järelepärimisi punktide 4 ja 11 osas.

13. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

14. Stipendiumi saaja ja Luua Metsanduskool sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse väljamaksete tähtajad ja aruandluse kord.

 

Lae siit alla stipendiumi taotlusvorm