Vastuvõtutingimused

Nr 

Eriala nimetus/õppe alguse aeg 

Tase 

Õppevorm 

Vastuvõtmise alus (katsed) 

 1.  

Forvarderioperaator(septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

vestlus (17. ja 18.august,

ca 20 min inimese kohta)

 1.  

Harvesterioperaator(septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

vestlus (16. ja 17. august,

ca 20 min inimese kohta)

 1.  

Forvarderioperaator (septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

Statsionaarne-koolipõhine 

Test ja vestlus 

Test: 30.06 kell 12.00.

Vestluse ajad enne ja pärast testi.

 1.  

Harvesterioperaator (septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

Statsionaarne-koolipõhine 

Test ja vestlus 

Test:30.06 kell 12.00.

Vestluse ajad enne ja pärast testi.

 

 1.  

Forvarderioperaator (septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Statsionaarne-koolipõhine 

Test ja vestlus 

Test: 27.06; 28.06; 29.06 kell 12.00.

Vestluse ajad enne ja pärast testi.

 1.  

Harvesterioperaator (septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Statsionaarne-koolipõhine 

Test ja vestlus 

Test: 27.06; 28.06; 29.06 kell 12.00.

Vestluse ajad enne ja pärast testi.

 1.  

 

Metsatehnik (septembrist) 

 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

Statsionaarne-koolipõhine 

Test, vestlus 
Test: 18.08 kell 10.00

Vestluse ajad enne ja pärast testi.

 1.  

Metsur 

(septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Statsionaarne-koolipõhine 

Test, vestlus 
Test: 27.06 kell 10.00

Vestluse ajad enne ja pärast testi.

 1.  

Matkajuht (septembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

Test, essee  17.08 kell 11.00

 1.  

Maastikuehitaja (oktoobrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

Test, katse praktiline osa

Test 16.08 kell 11.00.

Praktiline osa 25.08 kell 10.00

 1.  

Maastikuehitaja (oktoobrist) 

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

Test, katse praktiline osa

Test 16.08 kell 11.00.

Praktiline osa 23.08 kell 10.00

 1.  

Arborist 

(novembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

Situatsiooniülesanne, test

23.08 (vajadusel ka 24.08)

 1.  

Puittaimede hindaja (novembrist) 

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 

mittestatsionaarne 

Puuliikide määramine

13.10 kell 15.00 

 1.  

Metsakasvatus (novembrist) 

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe  

mittestatsionaarne 

Test  24.08 kell 11.00

 1.  

Metsatehnik 

(novembrist) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

Test 24.08 kell 11.00 

 1.  

Metsamajanduse spetsialist (novembrist)  

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 

mittestatsionaarne 

Test 14.10 kell 15.00 

 1.  

Puukooliaednik 

(jaanuarist 2023) 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 

mittestatsionaarne 

Test 15.11 kell 15.00

Forvarderi- ja harvesterioperaatori kutse- ja kutsekeskhariduse õppesse kandideerimisel peab pingeritta pääsemiseks saama vestlusel vähemalt 10 punkti. 

Metsuri, metsatehniku ja metsakasvatuse õppesse kandideerimisel  kehtestatakse vastuvõtulävendid, mis märgitakse sisseastumistestidele. 

Harvesterioperaatori kutseõppe õppekava mittestatsionaarsesse õppessese saavad kandideerida isikud, kellel on vähemalt põhiharidus ja forvarderioperaatori kutse või aastane töötamise kogemus metsamasinal (harvester või forvarder). 

Matkajuhi, arboristi, maastikuehitaja, metsatehniku ja metsamajanduse spetsialisti erialale mittestatsionaarses õppes kandideerimisel annab lisapunkte (katsete maksimumpunktide summast kuni 15%) erialaga seotud valdkonna tööandja soovituskiri. 

Eriala

Lisapunktid

Arborist

10

Maastikuehitaja

5

Matkajuht

4

Metsamajanduse spetsialist

4

Metsatehnik

4

 

 

Tööandja soovituskirja sisu:

 • Ettevõtte nimi (registrikood), asukoht
 • Töötamise aeg
 • Ametikoht
 • Põhjendus
 • Soovitaja nimi, ametikoht,  koostamise aeg, allkiri.
  *Digitaalselt allkirjastatud faili saab laadida SAIS portaalis sisseastumistaotluse juurde. 

 

Vastuvõtukatse kirjeldus

 1. Test (päevane õpe) - Testis on küsimusi matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt valdkondade kohta.
 2. Test (sessiooniõpe) -  Testis on küsimusi ühiskondliku ja erialase silmaringi väljaselgitamiseks.
 3. Test ja essee (matkajuht) - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
 4. Puittaimeliikide määramise test. Puittaimede hindajaks võivad õppima isikud, kellel on keskharidus ja vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme arboristi kutse või tõstukilt töötava arboristi osakutse või on tõendanud vastavad kompetentsid. Õppima asumise eeltingimuseks on puittaimeliikide määramistesti edukas sooritamine. Tutvu nõutud puittaimede nimekirjaga.
 5. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
 6. Erialane test metsamajanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi. NB! Metsamajanduse spetsialisti õppekavale sisseastujad, kellel puudub vastuvõtutingimustes nõutud metsanduslikku 4. kvalifikatsioonitaset tõendav dokument, peavad pingeritta pääsemiseks saama vähemalt 13 punkti. Sellega loetakse metsanduslik 4. tase tõendatuks ja vastuvõtuks vajalikud tingimused täidetuks.

 

Vastuvõtmise aluseks on määratud lävendi ületamine ja/või konkursi korral õpilaskandidaatide sisseastumistesti, -vestluse ja/või essee tulemuste alusel koostatud pingerida.