Vastuvõtutingimused

Vastuvõtukatsete sisukirjeldused leiad allpool. 

Nr

Eriala nimetus

Tase

Õppevorm

Vastuvõtmise katsed

Õppe algus september 2024

 1.  

Forvarderioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Harvesterioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Forvarderioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Harvesterioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Metsur

 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Taksaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

test, vestlus

 1.  

Kutsevalik

 

teise taseme kutseõpe

statsionaarne-koolipõhine

vestlus

 1.  

Forvarderioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

vestlus

 1.  

Harvesterioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

vestlus

 1.  

Matkajuht

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

test, essee, vestlus

 1.  

Arborist

 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

test (sh  situatsiooniülesanne)

 1.  

Puittaimede hindaja

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

puuliikide määramine

13.  Metsaväljaveo autojuht neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe mittestatsionaarne vestlus

Õppe algus november 2024

14.

Maastikuehitaja

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

test, katse praktiline osa

15.

Metsakasvatus

kolmanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

test

16.

Taksaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

test

17.

Metsamajanduse spetsialist

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

test

Õppe algus jaanuar 2025

18.

Puukooliaednik

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne; statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe

test

Vastuvõtukatsete lävendid ja lisapunktid

Forvarderi- ja harvesterioperaatori kutse- ja kutsekeskhariduse õppesse kandideerimisel peab pingeritta pääsemiseks saama vestlusel vähemalt 10 punkti. 

Metsuri, taksaatori ja metsakasvatuse õppesse kandideerimisel  kehtestatakse vastuvõtulävendid, mis märgitakse sisseastumistestidele. 

Harvesterioperaatori kutseõppe õppekava mittestatsionaarsesse/statsionaarsesse - töökohapõhisesse õppessese saavad kandideerida isikud, kellel on vähemalt põhiharidus ja forvarderioperaatori kutse või aastane töötamise kogemus metsamasinal (harvester või forvarder). 

Arboristi, maastikuehitaja, taksaatori ja metsamajanduse spetsialisti erialale mittestatsionaarses õppes kandideerimisel annab lisapunkte (katsete maksimumpunktide summast kuni 15%) erialaga seotud valdkonna tööandja soovituskiri. 

Eriala

Lisapunktid

Arborist

10

Maastikuehitaja

5

Metsamajanduse spetsialist

5

Taksaator

5

 

Tööandja soovituskirja sisu:

 • Ettevõtte nimi (registrikood), asukoht
 • Töötamise aeg
 • Ametikoht
 • Põhjendus
 • Soovitaja nimi, ametikoht,  koostamise aeg, allkiri.
  *Digitaalselt allkirjastatud faili saab laadida SAIS portaalis sisseastumistaotluse juurde. 

 

Vastuvõtukatse kirjeldus

 1. Test (päevane õpe) - Testis on küsimusi matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt valdkondade kohta.
 2. Test (sessiooniõpe) -  Testis on küsimusi ühiskondliku ja erialase silmaringi väljaselgitamiseks.
 3. Test ja essee (matkajuht) - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.
 4. Puittaimeliikide määramise test. Puittaimede hindajaks võivad õppima isikud, kellel on keskharidus ja vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme arboristi kutse või tõstukilt töötava arboristi osakutse või on tõendanud vastavad kompetentsid. Õppima asumise eeltingimuseks on puittaimeliikide määramistesti edukas sooritamine. Tutvu nõutud puittaimede nimekirjaga.
 5. Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 
 6. Erialane test metsamajanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi. NB! Metsamajanduse spetsialisti õppekavale sisseastujad, kellel puudub vastuvõtutingimustes nõutud metsanduslikku 4. kvalifikatsioonitaset tõendav dokument, peavad pingeritta pääsemiseks saama vähemalt 16 punkti. Sellega loetakse metsanduslik 4. tase tõendatuks ja vastuvõtuks vajalikud tingimused täidetuks.

 

Vastuvõtmise aluseks on määratud lävendi ületamine ja/või konkursi korral õpilaskandidaatide sisseastumistesti, -vestluse ja/või essee tulemuste alusel koostatud pingerida.

 

 

Loe kogu infot õppekorralduseeskirjast: Luua Metsanduskooli vastuvõtu tingimused ja kord