2014

Metsanduslikud ettevalmistuslaagrid rahvusvahelisteks võistlusteks 2014

(KIK)

09.2013-06.2014

24 625,62

Erle Tüür

Metsanduslikud ettevalmistuslaagrid ja Eesti esindamine Baltimaade metsanduslikel kutsealavõistlustel 2015.a

(KIK)

09.2014-07.2015

24 932,66

Erle Tüür

ECVET metsanduse ja aianduse õpilastele

(Leonardo da Vinci programm)

01.07.2012 - 31.05.2014

61 841

Marko Vinni

ECVET õpetajatele

(Leonardo da Vinci programm)

01.06.2012 - 31.05.2014

38 864

Reet Ainsoo

Kutsehariduse korralduse ja
õppekavade reform

(HTM)

09.2013–08.2014

32 620

Haana Zuba-Reinsalu

GreenQampus

(Leonardo da Vinci programm)

1.10.2013-30.09.2015

18 657

Raili Laas/

Kati Veski

Tööturu vajadustest lähtuvate kompetentside arendamine õpilastele ja haridustöötajatele

(Erasmus+)

1.06.2014 – 31.05.2015

41 953

Marko Vinni

YEBISU empowers employees

(Erasmus+ koostööprojekt)

01.09.2014–31.08.2016

337 096

(kogu projekti

maksumus)

André Huigens;

LMK esindus:

Raili Laas,

Anu Vaagen

Luua Metsanduskooli õpperada

(SA KIK)

11.2014 – 11.2015

16 473

Evelin Saarva

 

PROJEKTI NIMI: „METSANDUSLIKUD ETTEVALMISTUSLAAGRID RAHVUSVAHELISTEKS VÕISTLUSTEKS 2014. AASTAL"

   

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.09.2013-30.06.2014

Projekti maksumus: 26 512, 34 €

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on metsandusvaldkonna õpilaste ette valmistamine rahvusvahelisteks erialasteks võistlusteks. Et võistlustel suudaks Eesti võistkond taotleda maksimaalselt kõrget kohta, selleks on vaja õpilased põhjalikult ette valmistada nii raievõistlusteks, kutsealavõistlusteks kui ka metsamasinate juhtimise kooli võistlusteks. Võistluslaagritesse valitakse potentsiaalsed õppurid, kelle seast laagrite tulemuse põhjal selguvad Eesti esindusvõistkonda pääsejad. Võistluslaagrite tulemuste põhjal pannakse kokku rahvusvahelistele võistlustele Eesti esindusvõistkond. Põhjalikult ette valmistatud võistkond on võimeline võistlema teiste Euroopa metsanduskoolide õpilastega võrdsel tasemel.

Projekti tegevused:

Laagrite ettevalmistamine- laagrigraafikute koostamine. Õppurite valik laagrisse ja kokkulepete sõlmimine juhendajatega.

Laagrite läbiviimine- oktoobrist 2013 kuni maini 2014 viiakse läbi 12 erialast laagrit metsandusvaldkonna õpilastele.

Laagriks vajalike õppevahendite ja tehnilise varustuse soetamine- saelaagriteks vajalike õppevahendite ja -varustuse soetamine (võistlussaed, turvasaapad). Metsandusliku kutseala võistlusteks ettevalmistamiseks vajalike vahendite ( nt relaskoobid, niitkaugusmõõturid) soetamine.

Projekti juht: Erle Tüür, erle@luua.ee

 

 

ECVET ÕPETAJATELE

 

30.07.14

Projekti toimumise aeg: 01.06.2012 – 31.05.2014

 

Projekti maksumus: 38864 eurot

 

Projekti eesmärk: anda Luua Metsanduskooli pedagoogilisele personalile süvendatud teadmisi ECVETi süsteemi rakendamise mõjust, kasutada projekti partnerite juurde toimunud õppekäikudelt saadud praktilisi teadmisi kutseõppeasutuse ja tööandjate vahelise koostöö arendamiseks nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Kooli õpetajate erialaste pädevuste tõstmise kaudu hõlbustada kutsehariduses innovatiivsete tavade arengut ning nende tavade ülevõtmist. Kuna Eesti kutsete süsteemi ühtlustamiseks Euroopa süsteemiga hakatakse tunnistustele tegema viiteid Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualification Framework) taseme kohta siis on võimalik projekti raames toimunud ECVETi süsteemi testimise tulemusena nii Euroopa kui ka riiklikul  tasandil anda asjakohaseid soovitusi EQFi osas tunnistuste ja sertifikaatide vormistamiseks kutsehariduse sektoris.

 

Projektipartnerid: Luua Metsanduskool, Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon Ammattiopisto (Soome), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/Jämsän ammatioppisto (Soome), Wellant College (Holland). Kõikide projektipartneritega sõlmiti vastastikuse mõistmise memorandum (Memorandum of Understanding), mille ajaline kestus määrati pikaajalise koostöö eesmärgil pikem kui oli projekti toimimise periood.

 

Projektis osales aianduse õppekavarühmast 9 ja metsanduse õppekavarühmast 15 õpetajat. Kogu sihtgrupp juhendab õpilasi nii teoorias kui praktilises õppes, kaetud olid kõik õppekavad erinevate kursuste ja tasemete lõikes. 1 aasta jooksul käis lähetuses 12 õpetajat, kokku osales projektis ja viibis välislähetuses 2 aasta jooksul 24 Luua Metsanduskooli õpetajat. Kõikidele osalejatele anti Europassi Keskuses registreeritud Europassi õpirände tunnistus.

 

Projekti tulemusena saadud süvendatud teadmised ja praktilised kogemused toimivast ECVETi süsteemist aitavad aru saada, et ECVETi abil on võimalik üheselt mõista teistes institutsioonides või välisriigis omandatud õpiväljundeid. Hinnates ja analüüsides lähetusel elu- ja töösituatsiooniks vajalike kompetentse, töötades ühiselt partneriga välja siirdeprojektist "Your Ecvet" tuleneva eellepingu alusel Euroopas aktsepteeritavad krediidipunktid (ühikud) on õpetajate praktilised kogemused oma kooli õppe- ja ainekavade ajakohastamiseks ning õpilaste paremaks kutsealaseks ettevalmistamiseks suure väärtusega.

 

projektijuht

Reet Ainsoo

SEOTUD FAILID: